De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg de Commissie in oktober 2014 een onderzoek te doen naar de vraag of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 beschikte over meer informatie. De minister wilde met name weten of de AIVD beschikte over meer informatie over eventuele handlangers van de dader Mohammed B, en zo ja, wat de AIVD hiermee gedaan heeft. De Commissie kondigde in november 2014 aan dit onderzoek te verrichten. Het toezichtsrapport hierover is in 2015 verschenen. De Commissie ziet dit rapport als een vervolg op haar in 2008 uitgebrachte rapport over de afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B (vóór 2 november 2004).

Tijdlijn vervolgonderzoekTijdlijn vervolgonderzoek