Nieuws
Nieuws

Nieuws

Aankondiging onderzoek naar bijdrage MIVD aan targeting

Op 22 mei 2015 heeft de Commissie een onderzoek aangekondigd naar de bijdrage van de MIVD aan targeting. De Commissie verstaat hier onder de bijdrage van de MIVD aan het proces van selecteren van doelen (objecten en/of personen) met het oogmerk maatregelen jegens hen te treffen; zoals het leggen van contacten, gevangen nemen of uitschakelen. De Commissie zal zich onder meer richten op de rol van de MIVD bij targeting in lopende en recent afgeronde missies en de op dit punt relevante samenwerking met buitenlandse diensten vanaf 1januari 2013. Voorts zal de Commissie zich buigen over het voor dit onderwerp relevante juridisch kader. 

De aankondigingsbrief aan de Tweede Kamer is te raadplegen via de onderstaande link.

Brief aan de Tweede Kamer

Jaarverslag CTIVD 2014-2015

Op 30 april 2015 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD. Daarnaast besteedt de CTIVD onder meer aandacht aan de komende wijziging van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002), het thema geheimhouding versus transparantie en het toetsingskader voor het afluisteren van verschoningsgerechtigden (geheimhouders, bijvoorbeeld artsen of advocaten).

Jaarverslag 2014-2015

Persbericht

Toezichtsrapport inzake de toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

Met zijn brief van 25 maart 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake de toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht

Aanbiedingsbrief van de minister van BZK

Toezichtsrapport inzake het onderzoek naar de activiteiten van de BVD jegens de heer R.H.G. van Duijn

Met zijn brief van 14 januari 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake het onderzoek naar de activiteiten van de BVD jegens de heer R.H.G. van Duijn doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht

Aanbiedingsbrief van de minister van BZK

Aankondiging onderzoek naar de rol van de AIVD en de MIVD bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (hierna: de CTIVD) in hun brief van 21 november 2014 gevraagd een onderzoek in te stellen naar de rol van de AIVD en de MIVD bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: de OvV) heeft de ministers gevraagd dit verzoek aan de CTIVD te doen.

In de brief van de ministers staat dat de OvV naar aanleiding van de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 onder meer de besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes onderzoekt. In dit onderzoek zijn drie onderzoeksvragen over de AIVD en de MIVD gerezen die de OvV door de CTIVD wil laten onderzoeken.

De onderzoeksvragen van de OvV zijn de volgende:

a)
Wat is de formele structuur tussen de AIVD respectievelijk de MIVD en de voor de luchtvaartveiligheid relevante partijen, zoals de luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en de ministeries m.b.t. het informeren over veiligheidsdreigingen?
b) Welke zijn de concrete activiteiten van deze twee diensten bij het uitwisselen van informatie met voor de luchtvaart relevante partijen?
c) Welke informatie hadden de AIVD en de MIVD voorafgaand aan de crash van de MH17 over de veiligheidssituatie in Oost-Oekra´ne, en in hoeverre hebben zij deze informatie gedeeld met voor de luchtvaartveiligheid relevante partijen? Wat waren de overwegingen om dit wel/niet te doen?

De CTIVD heeft besloten aan het verzoek van de ministers te voldoen. Anders dan gebruikelijk is volgens de Wiv 2002, zal de CTIVD haar bevindingen rechtstreeks rapporteren aan de OvV. Dit is haar zo gevraagd door de ministers. In lijn met de wijze waarop de CTIVD uitvoering geeft aan haar onderzoeken, streeft zij ernaar haar rapport in het voorjaar van 2015 af te ronden. De OvV maakt de bevindingen van de CTIVD samen met zijn eigen rapport openbaar.

Brief aan voorzitter Tweede Kamer

Brief van de minister van BZK en de minister van Defensie

Oprichting kenniskring en tegenspraak CTIVD

Per december 2014 heeft de CTIVD een kenniskring opgericht bestaande uit enkele deskundigen die haar adviseren over technologische, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Leden van de kenniskring kunnen tevens worden ingezet teneinde tegenspraak te leveren in lopende onderzoeken.
De CTIVD heeft de betrokken ministers alsmede de Tweede Kamer op 23 december jl. hierover ge´nformeerd. De brief is te raadplegen via de onderstaande link.

Brief aan de minister-president

Aankondiging vervolgonderzoek Mohammed B

Op 17 november 2014 heeft de Commissie een onderzoek aangekondigd naar alle vanaf 2 november 2004 bij de AIVD beschikbaar gekomen informatie over Mohammed B. alsmede over eventuele handlangers van Mohammed B.. De Commissie zal daarbij tevens onderzoek verrichten naar de vraag of er aanwijzingen zijn dat de AIVD geluidsopnames die verband houden met Mohammed B. en eventuele handlangers heeft vernietigd dan wel heeft overschreven, zowel voor als vanaf 2 november 2004, en op welke gronden de AIVD dit heeft gedaan. De aanleiding voor het instellen van genoemd onderzoek is het verzoek van de minister d.d. 17 oktober 2014. De Commissie beschouwt het voorgenomen onderzoek als een vervolgonderzoek op haar eerdere onderzoek inzake de afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B. (vˇˇr 2 november 2004), vastgesteld op 13 februari 2008 (toezichtsrapport nr. 17). De aankondigingsbrief aan de Tweede Kamer en het verzoek van de minister van BZK is te  raadplegen via de onderstaande link.

Aankondigingsbrief aan de Tweede Kamer

Verzoek van de minister van BZK

Aankondiging onderzoek naar twee sigintoperaties van de MIVD

Op 12 november 2014 heeft de Commissie een onderzoek aangekondigd naar twee operaties die door de MIVD zijn uitgevoerd ter ondersteuning van de Nederlandse inspanningen op het gebied van piraterijbestrijding in de Hoorn van Afrika. In deze operaties was sprake van het toepassen van de bevoegdheid tot het ongericht intercepteren en selecteren van telecommunicatie, waarbij niet van tevoren is aangegeven ten aanzien van welke specifieke personen dan wel organisaties de selectiebevoegdheid zou worden toegepast. De Commissie zal een kort onderzoek verrichten naar de genoemde operaties. De aankondigingsbrief aan de Tweede Kamer is te  raadplegen via de onderstaande link.

Aankondigingsbrief aan de Tweede Kamer

Toezichtsrapport inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD

Bij brief van 7 oktober 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht

Brief van de minister van BZK

Toezichtsrapport inzake onderzoek door de AIVD op sociale media

Bij brief van 4 september 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake onderzoek door de AIVD op sociale media doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport,het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht

Brief van de minister van BZK

Toezichtsrapport inzake de inzet van enkele langlopende agentenoperaties door de AIVD

Bij brief van 5 juni 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake de inzet van enkele langlopende agentenoperaties door de AIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht

Jaarverslag CTIVD 2013-2014

Op 24 april 2014 heeft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag 2013-2014 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD. De CTIVD gaat onder meer in op de diepteonderzoeken die zij dit verslagjaar heeft uitgevoerd, waaronder het onderzoek naar het verwerken van gegevens op het gebied van telecommunicatie, en de behandeling van klachten over de beide diensten.

Het jaarverslag is hier te vinden.

Toezichtsrapport inzake gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD

Bij brief van 11 maart 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie het toezichtsrapport inzake gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht


Reactie CTIVD op rapport commissie-Dessens

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de CTIVD een reactie gegeven op het rapport van de commissie Evaluatie Wiv 2002 (commissie-Dessens). Deze reactie heeft zij op 11 maart 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer en treft u hieronder aan.

Reactie van de CTIVD


Nieuwe voorzitter en nieuw lid CTIVD

Per januari 2014 is Harm Brouwer aangetreden als voorzitter van de CTIVD. Hij vervangt Bert van Delden, wiens termijn in december 2013 afliep. Brouwer was hiervoor werkzaam als kort geding rechter en was van 2005 tot 2011 voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Tevens per januari 2014 is Aad Meijboom aangetreden als lid van de CTIVD. Hij vervangt Eppo van Hoorn die in september 2013 terugtrad. Meijboom is werkzaam geweest binnen de politie, waaronder als korpschef van de regio's Twente en Rotterdam-Rijnmond.

 

Information in English