Nieuws
Nieuws

Nieuws

Toezichtsrapport inzake gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD

Bij brief van 11 maart 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie het toezichtsrapport inzake gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht


Reactie CTIVD op rapport commissie-Dessens

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de CTIVD een reactie gegeven op het rapport van de commissie Evaluatie Wiv 2002 (commissie-Dessens). Deze reactie heeft zij op 11 maart 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer en treft u hieronder aan.

Reactie van de CTIVD


Nieuwe voorzitter en nieuw lid CTIVD

Per januari 2014 is Harm Brouwer aangetreden als voorzitter van de CTIVD. Hij vervangt Bert van Delden, wiens termijn in december 2013 afliep. Brouwer was hiervoor werkzaam als kort geding rechter en was van 2005 tot 2011 voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Tevens per januari 2014 is Aad Meijboom aangetreden als lid van de CTIVD. Hij vervangt Eppo van Hoorn die in september 2013 terugtrad. Meijboom is werkzaam geweest binnen de politie, waaronder als korpschef van de regio's Twente en Rotterdam-Rijnmond.

 

Toezichtsrapport inzake het vervolgonderzoek naar de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten betreffende (kandidaat) politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie

Bij brief van 18 december 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake het vervolgonderzoek naar de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten betreffende (kandidaat) politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Brief van de minister van BZK

Aankondiging onderzoek naar de rechtmatigheid van het onderzoek op sociale media door de AIVD

Op 2 oktober 2013 heeft de CTIVD aangekondigd dat zij voornemens is een onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid van het onderzoek op sociale media door de AIVD.

Communicatie via sociale media heeft zich een vaste plaats verworven in onze samenleving. Ook personen die vanuit de taakstelling van de AIVD aandacht behoeven maken gebruik van sociale media. Binnen de kaders van de Wiv 2002 kan de AIVD dan ook onderzoek doen op sociale media. 

De CTIVD zal zich bij dit onderzoek in de eerste plaats richten op de ‘menselijke’ dimensie van onderzoek op sociale media door de AIVD, waaronder het gebruik van de bevoegdheid tot observeren en volgen (artikel 20 Wiv 2002) en de inzet van agenten (artikel 21 Wiv 2002).

Toezichtsrapport inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD

Bij brief van 17 september 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het toezichtsrapport inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD doorgestuurd aan beide Kamers der Staten-Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport kunt u in het onderstaande vinden.

Toezichtsrapport (PDF)

Persbericht (PDF)

Brief van de minister van BZK (PDF)

Aankondiging onderzoek naar de gegevensverwerking van de AIVD en de MIVD op het gebied van telecommunicatie

Op 5 augustus 2013 heeft de CTIVD aangekondigd een onderzoek te zullen verrichten naar bepaalde aspecten van gegevensverwerking door de AIVD en de MIVD. In het onderzoek zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

  1. De reikwijdte van de algemene en bijzondere bevoegdheden tot gegevensverwerking van de diensten op het gebied van telecommunicatie, mede in relatie tot de Grondwet en het EVRM.
  2. De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten gegevensbestanden door de diensten en de regels die gelden voor dat gebruik.
  3. De mogelijkheden en beperkingen van de uitwisseling van gegevens met buitenlandse inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten.
  4. De wijze waarop de door het EVRM gestelde toetsingsnormen – noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit – een rol spelen bij de gegevensverwerking door de diensten, in het bijzonder bij de gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten.

De Commissie geeft hiermee gehoor aan een verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek te verrichten naar dataverzameling door de AIVD en de MIVD.

Verzoek Tweede Kamer

Aankondiging onderzoek gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie 

Toezichtsrapport inzake het vervolgonderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD

Bij brief van 17 juli 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het toezichtsrapport inzake het vervolgonderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD doorgestuurd aan beide Kamers der Staten-Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de brief van de minister van BZK kunt u in het onderstaande vinden.

Toezichtsrapport (PDF)

Persbericht (PDF)

Brief van de minister van BZK (PDF)

Aankondiging onderzoek naar de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen ten aanzien van de heer R. van Duijn door of in opdracht van de BVD

Bij brief van 4 juni 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gevraagd om een onderzoek in te stellen teneinde vast te stellen of in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw, door of in opdracht van de BVD, jegens de heer R. van Duijn bijzondere inlichtingenmiddelen zijn ingesteld. Onder ‘bijzondere inlichtingenmiddelen’ moet in dit verband naar de minister aangeeft worden verstaan de bijzondere bevoegdheden zoals in de Wiv 2002 zijn opgenomen. Nu de periode waar het onderzoek op ziet niet onder de werking van de Wiv 2002 valt, acht de minister de bevoegdheden van de CTIVD zoals vastgelegd in de Wiv 2002 voor dit onderzoek van overeenkomstige toepassing. De CTIVD heeft op 5 juni 2013 aangekondigd aan het verzoek van de minister te voldoen.

Jaarverslag CTIVD 2012-2013

Op 25 april 2013 heeft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag 2012-2013 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD. De CTIVD gaat onder meer in op het tienjarig bestaan van de Wiv 2002, de diepteonderzoeken die zij dit verslagjaar heeft uitgevoerd en de behandeling van klachten over de beide diensten.

Het jaarverslag is hier te vinden.

Aankondiging onderzoek naar de rechtmatigheid van de toepassing van enkele biologische forensische onderzoeksmethoden

Op 28 maart 2013 heeft de CTIVD aangekondigd dat zij voornemens is een onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid van de toepassing van enkele biologische forensische onderzoeksmethoden door de AIVD.

De Commissie zal zich onder meer richten op de activiteiten van de AIVD op het terrein van het onderzoek naar menselijke vingersporen, (cel)materiaal en overige identificerende kenmerken. Hieronder wordt ook begrepen het verrichten van onderzoek aan voorwerpen gericht op het vaststellen van de identiteit van een persoon op basis van artikel 22, eerste lid, Wiv 2002.

Aankondiging vervolgonderzoek naar de rechtmatigheid van de samenwerking van de AIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 27 maart 2013 heeft de CTIVD aangekondigd dat zij voornemens is een vervolgonderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid van de samenwerking van de AIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De Commissie heeft eerder een toezichtsrapport uitgebracht over de samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (toezichtsrapport nr. 22a, vastgesteld op 12 augustus 2009). Het aangekondigde vervolgonderzoek is gericht op de navolging van de in het eerste toezichtsrapport opgenomen aanbevelingen en op (enkele van) de activiteiten van de AIVD sindsdien in het kader van de samenwerkingsrelaties.


Information in English