Publicatie van het rapport van de CTIVD over afluisteren en de selectie van sigint door de AIVD

De minister van BZK heeft met zijn brief van 8 februari 2016 het toezichtsrapport over de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal.

De AIVD is bevoegd communicatie af te luisteren (de afluisterbevoegdheid). Dit staat in artikel 25 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Artikel 27 van de Wiv 2002 geeft de AIVD de bevoegdheid ongericht onderschepte niet-kabelgebonden telecommunicatie te selecteren (de selectiebevoegdheid). Selecteren wil zeggen dat van de inhoud van telecommunicatie mag worden kennisgenomen. Deze twee bevoegdheden vormen een belangrijk onderdeel van het werk van de AIVD en maken bij de inzet ervan een vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Om deze reden heeft de Commissie onderzoek verricht naar de toepassing van deze twee bevoegdheden. 

Het toezichtsrapport, het persbericht en de aanbiedingsbrief van de minister van BZK treft u hieronder aan.