Jaarverslag CTIVD 2015

Op 5 april 2016 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag uitgebracht over het jaar 2015. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD. 

In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de in 2015 gepubliceerde onderzoeken, de door de CTIVD behandelde klachten en de ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking met andere toezichthouders.


Daarnaast staat de CTIVD stil bij de komende wijziging van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). In het jaarverslag gaat zij in op de positie van de toezichthouder bij de uitbreiding van de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD. Effectief en onafhankelijk toezicht betekent onder meer dat het oordeel van de toezichthouder bindend moet  zijn. Het in juli 2015 gepresenteerde concept- wetsvoorstel vereist op het punt van toezicht en waarborgen nog de nodige aanpassing. 


Ook bespreekt de CTIVD in het jaarverslag haar ervaringen met de door haar opgerichte Kenniskring. De Kenniskring bestaat uit (wetenschappelijke) deskundigen met expertise op verschillende terreinen. In 2015 is de Kenniskring van toegevoegde waarde gebleken voor de kwaliteit van de onderzoeksactiviteiten van de CTIVD. Dankzij de interactie met de Kenniskring staat de CTIVD in nauwere verbinding met technologische, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen.