Publicatie van Rapport 48 over de invulling van samenwerkingscriteria door de AIVD en de MIVD

De ministers van BZK en Defensie hebben met hun brief van 30 juni 2016 het toezichtsrapport over de invulling van samenwerkingscriteria door de AIVD en de MIVD (nr. 48) doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal.

Motie nr. 89 van de leden Schouw en Segers

Op 9 april 2014 voerde de Tweede Kamer een debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin. Tijdens en na het debat zijn verschillende moties ingediend, waaronder motie nr. 89 van de leden Schouw (D66) en Segers (CU). Met deze motie werd beoogd meer duidelijkheid te verkrijgen op basis van welke afwegingen de AIVD en de MIVD samenwerken met buitenlandse inlichtingen-en veiligheidsdiensten. In reactie op deze motie gaven de ministers van BZK en Defensie aan dat de bestaande samenwerkingscriteria met buitenlandse diensten (o.m. resepect voor mensenrechten en democratische inbedding) in de te wijzigen Wiv 2002 worden opgenomen en in de toelichting nader worden ingevuld. Voor buitenlandse diensten waarmee wordt samengewerkt worden wegingsnotities opgesteld waarin de samenwerkingscriteria worden betrokken. Daarin zal voortaan ook aandacht worden besteed aan de wijzen waarop de bevoegdheden en werkwijzen bij de buitenlandse diensten zijn belegd, aldus de ministers. De CTIVD werd gevraagd op de uitvoering van de motie toe te zien.

Het onderzoek

In dit rapport toetst de CTIVD hoe de AIVD en de MIVD in hun beleid en in de wegingsnotities invulling geven aan de samenwerkingscriteria. De CTIVD heeft aan de hand van de geconstateerde feiten over het beleid en de praktijk conclusies getrokken. Het is aan de Tweede Kamer te beoordelen of aan motie nr. 89 van de leden Schouw en Segers voldoende uitvoering is gegeven. De CTIVD beschouwt dit toezichtsrapport als een tussenstand. Zij heeft het voornemen over een jaar een afsluitend onderzoek naar dit onderwerp in te stellen.