Publicatie rapport 60 over de wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group- en sigint-partners

De CTIVD heeft op 9 mei 2018 aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar de (vaststelling van) wegingsnotities met betrekking tot samenwerkingsrelaties van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Op 6 februari 2019 heeft de CTIVD het toezichtsrapport gepubliceerd. Bij dit rapport is een persbericht opgesteld.

Wegingsnotities zijn in de kern een schriftelijke verantwoording van de beslissing met een buitenlandse dienst samen te werken en van de invulling van die samenwerking (intensiteit en vormen van samenwerking). Het gaat bij de weging om het belang van de samenwerkingsrelatie versus de risico’s die hiermee gepaard gaan. Die risico’s moeten in de wegingsnotitie in kaart worden

gebracht aan de hand van vijf samenwerkingscriteria die in de wet zijn benoemd: (a) democratische inbedding, (b) respect voor de mensenrechten, (c) professionaliteit en betrouwbaarheid, (d) wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden en (e) het geboden niveau van gegevensbescherming. Uiteindelijk leiden alle samenwerkingscriteria naar de centrale vraag: hoe groot is het risico dat binnen deze samenwerkingsrelatie een ongeoorloofde inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van personen?

Dit toezichtsrapport gaat over de wegingsnotities voor de kopgroep van internationale  samenwerkingspartners. Deze kopgroep bestaat uit de Europese veiligheidsdiensten die deelnemen aan het samenwerkingsverband Counter Terrorism Group (CTG) en sigint-partners. Eind 2017 deden de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie de toezegging dat deze wegingsnotities gereed zouden zijn bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wiv 2017. De  CTIVD heeft vastgesteld dat deze toezegging is nagekomen en heeft de wegingsnotities vervolgens op rechtmatigheid getoetst. Uit het onderzoek is gebleken dat de wegingsnotities op onderdelen gebreken vertonen en daardoor nog geen gedegen juridisch fundament vormen voor de samenwerking.

Het rapport heeft de volgende bijlagen: Toetsingskader (bijlage I),  Gebreken in de inhoud van de wegingsnotities (bijlage II), Proces van totstandkoming (bijlage III), Opzet en onderzoeksmethodiek (bijlage IV) en Begrippenlijst (bijlage V). Het rapport bevat geen geheime bijlage.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben op 6 februari 2019 CTIVD rapport nr. 60 naar de Tweede Kamer verstuurd, voorzien van een aanbiedingsbrief.

Beeld: ©ctivd