Vernietiging bulkdatasets voltooid n.a.v. klachtbehandeling CTIVD

De afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft op 15 juni jl. de beslissing naar aanleiding van de klacht van Bits of Freedom gepubliceerd.

In haar beslissing heeft de afdeling klachtbehandeling bepaald dat de vijf bulkdatasets waarop de klacht ziet, dienen te worden verwijderd en vernietigd. Daarbij heeft zij de kanttekening gemaakt dat het oordeel niet zover strekt dat gegevensverwerkingen uit de sets uit het verleden ongedaan moeten worden gemaakt. De afdeling heeft de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Defensie gevraagd toe te lichten op welke wijze de AIVD en de MIVD de data van mensen en organisaties die onderwerp van onderzoek waren, heeft losgekoppeld van de overige gegevens in de bulkdatasets en aan de hand van welke criteria dit is gebeurd.

De data van mensen en organisaties die onderwerp waren van onderzoek, zijn losgekoppeld en de diensten hebben de overige gegevens vernietigd nadat deze eerder al waren verwijderd. Dit betreft het overgrote deel van de gegevens. Dit proces is voltooid (ruim) binnen de door de afdeling klachtbehandeling gestelde termijn.

De afdeling klachtbehandeling kan geen toelichting geven op de nadere uitwerking van deze methodiek. Deze is staatsgeheim. Naar het oordeel van de afdeling klachtbehandeling is sprake van een zorgvuldig proces dat recht doet aan haar beslissing.

Met dit bericht sluit de afdeling klachtbehandeling de behandeling af van de klacht van Bits of Freedom.