CTIVD uit zorgen over doorlooptijden VGB

De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD heeft haar zorgen geuit aan de minister van Defensie over de doorlooptijden van de aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar (VGB). In reactie hierop geeft de minister aan maatregelen te hebben genomen.

De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD heeft in de voorbije periode meerdere klachten ontvangen die zagen op de doorlooptijd van een aanvraag voor een VGB. Een dergelijk veiligheidsonderzoek is nodig voor personen die een vertrouwensfunctie (willen) vervullen. Bijvoorbeeld omdat zij (gaan) werken voor Defensie, of werkzaam zijn in de burgerluchtvaart. Er bestaan verschillende soorten veiligheidsonderzoeken, afhankelijk van de functie en werkzaamheden.

De klachten die de CTIVD hierover ontving zagen hoofdzakelijk op de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De wettelijke termijn voor behandeling van een aanvraag voor een VGB is acht weken (artikel 6 Wet veiligheidsonderzoeken). In bepaalde gevallen kan deze termijn worden opgeschort, zoals bij langdurig verblijf in het buitenland. In veel gevallen wordt de wettelijke behandeltermijn gehaald. De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD constateert echter dat er voor een aantal (complexe) aanvragen sprake is van een (grote) overschrijding van deze termijn. Het gaat hierbij in meerdere gevallen om doorlooptijden van vele maanden, of zelfs meerdere jaren.

De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD heeft hierover haar zorgen geuit aan de MIVD en de minister van Defensie. In haar meest recente brief van 5 juli 2023 vraagt de afdeling aandacht voor het feit dat een aanvrager pas rechtsmiddelen kan inzetten wanneer er een besluit op een aanvraag is genomen. Ook benadrukt zij het belang van goede communicatie richting aanvragers over de ontstane achterstanden.

In het antwoord van 23 oktober 2023 benoemt de minister van Defensie verschillende maatregelen die zijn getroffen voor de korte en (middel)lange termijn om weer tot een acceptabele werkvoorraad te komen en te voldoen aan de norm dat negentig procent van alle veiligheidsonderzoeken binnen de termijn is voltooid. Ook zijn maatregelen benoemd die de communicatie met aanvragers moet verbeteren.

De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD zal de maatregelen steeds in de gaten houden.