CTIVD wijzigt inrichting toezicht op kabelinterceptie

De CTIVD heeft in de periode van november 2022 tot en met december 2023 de ontwikkelingen met betrekking tot kabelinterceptie proactief gemonitord. Per brief van 23 januari 2024 heeft de CTIVD de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Defensie geïnformeerd over haar bevindingen en toegelicht dat de inrichting van het toezicht op kabelinterceptie wijzigt.

Bevindingen kabelinterceptie

Sinds november 2022 hebben er geringe wijzigingen plaatsgevonden ten aanzien van de verzameling en filtering van gegevens die zijn verkregen met de inzet van kabelinterceptie. Voorziene uitbreidingen op nieuwe toegangslocaties ten behoeve van andere onderzoeksopdrachten hebben geen doorgang gevonden. Een uitzondering daargelaten, zijn door de betrokken ministers goedgekeurde toestemmingsaanvragen voor uitbreiding van kabelinterceptie en het breder verkennen van kabelverkeer (snapshotten) om verschillende redenen door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) onrechtmatig verklaard. Dit wordt nader beschreven in de brief aan de ministers.

In de genoemde periode heeft de CTIVD geconstateerd dat de diensten de centrale sturing en multidisciplinaire aanpak voor de ontwikkeling en inrichting van compliance op kabelinterceptie hebben voortgezet. Dit borgt een besluitvorming waarin alle perspectieven worden meegenomen. Wel is nog aandacht vereist voor de verdere verwerking (analyse) van gegevens in de interceptieketen. In het geval incidenten plaatsvinden, worden deze conform gemaakte afspraken aan de CTIVD gemeld.

Inrichting toezicht

Het proactief monitoren van kabelinterceptie is beëindigd. De CTIVD heeft besloten haar toezicht te richten op de verdere verwerking van gegevens uit kabelinterceptie, als onderdeel van haar doorlopende toezichtactiviteiten op het gebied van datahuishouding en IT-infrastructuur. De AIVD en MIVD hebben toegezegd de CTIVD te informeren bij de uitbreiding van kabelinterceptie met nieuwe toegangslocaties of grote wijzigingen in de kabelinterceptieketen, zodat de CTIVD dit waar nodig in haar toezicht kan betrekken. 

Reactie ministers

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben op 14 februari 2024 de brief van de CTIVD naar de Tweede Kamer gezonden, inclusief een gezamenlijke aanbiedingsbrief.