Klacht indienen

Heeft u een klacht over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) dan moet u deze klacht eerst bij de betrokken minister indienen.

Voor de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voor de MIVD is dit de minister van Defensie. Op de website van de AIVD en Defensie vindt u hier meer informatie over. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht dan kunt u zich wenden tot de CTIVD.

Onder omstandigheden kunt u de klacht rechtstreeks bij de CTIVD melden. Dit kan wanneer in redelijkheid niet van u kan worden gevraagd dat u de klacht eerst bij de minister indient. Van een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn als de verhouding tussen u en de betreffende dienst ernstig is verstoord. U moet dit wel onderbouwen.

U kunt per post of e-mail een klacht bij de CTIVD indienen over het handelen van de Algemene of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. U moet daarbij ten minste het volgende opgeven:

  • uw naam en mail- of postadres;
  • de datum;
  • een omschrijving van uw klacht (wat is er gebeurd, wie was erbij betrokken en tegen wie was het handelen gericht?);
  • de gronden van de klacht (waar baseert u uw klacht op);
  • hoe de interne klachtbehandeling is verlopen (op welke wijze en wanneer heeft u de klacht bij de betrokken minister ingediend, wat heeft de klachtbehandeling door de instantie opgeleverd, wat waren de conclusies en het oordeel).

Wij verzoeken u aan te geven op welk telefoonnummer u voor ons bereikbaar bent.

Als u vragen heeft over het indienen van een klacht dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met de CTIVD op telefoonnummer 070 - 315 58 20.