Klachtenbehandeling

Een ieder kan een klacht over het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) of de coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten indienen bij de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD.

Voordat de klacht bij de CTIVD kan worden ingediend, moet deze eerst worden gemeld bij de betrokken minister. Zo wordt deze in de gelegenheid gesteld de klacht zelf af te handelen. Voor de AIVD is dit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voor de MIVD is dit de minister van Defensie. Op de website van de AIVD en het ministerie van Defensie vindt u meer informatie over de interne klachtprocedure.

De CTIVD toetst of de AIVD en de MIVD behoorlijk handelen. Zij doet dit onder meer aan de hand van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, de Wet op de veiligheidsonderzoeken en de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman. In deze behoorlijkheidswijzer staan de normen beschreven waar de AIVD en de MIVD zich aan dienen te houden. Voorbeelden van behoorlijkheidsnormen zijn respect van grondrechten en een fatsoenlijke bejegening. De rechtmatigheid van het optreden van de AIVD en de MIVD wordt gezien als een onderdeel van de behoorlijkheid.