Heeft u een klacht over het handelen van de AIVD of de MIVD? Deze klacht kunt u naar de betrokken minister sturen. De minister beoordeelt of hij uw klacht in behandeling neemt. Als hij dit doet, is hij verplicht advies te vragen aan de CTIVD.

Waar dient u uw klacht in?

Voor de AIVD stuurt u uw klacht naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties. Voor de MIVD stuurt u uw klacht naar de minister van Defensie. Dit kan middels het contactformulier van de Rijksoverheid. Meld in het venster 'Onderwerp' dat het gaat om een klacht. U kunt ook een brief sturen. Het adres van de minister van BZK is Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het adres van de minister van Defensie is Plein 4, 2511 CR Den Haag. Vermeld bij uw klacht uw naam en adres, dagtekening en ondertekening. Een telefoonnummer is niet verplicht. Wel kan dan eventueel nadere informatie bij u worden opgevraagd of eventuele onduidelijkheden worden weggenomen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt behandeld door de betrokken minister. Deze minister is verplicht om advies te vragen aan de CTIVD. De Commissie onderzoekt de klacht. Daarbij hoort:

  • het horen van u als klager;
  • het horen van betrokken medewerkers van de AIVD of MIVD;
  • en onderzoek in de (digitale) dossiers bij de AIVD of MIVD.

De Commissie geeft advies aan de minister. Wijkt het advies van de minister af van het advies van de Commissie? Dan moet hij de reden voor die afwijking beschrijven en het advies meesturen met zijn beslissing.

Het klachtbehandelingsprotocol biedt inzicht in de wijze waarop de Commissie invulling geeft aan haar rol bij de behandeling van klachten over de AIVD en de MIVD. In dit protocol is vastgelegd wat de wettelijke taak is van de Commissie, hoe de Commissie is samengesteld, over welke bevoegdheden de Commissie beschikt en wat het kader is voor de beoordeling van een klacht. Het is een leidraad voor de behandeling van klachten door de Commissie. 

Hoe lang duurt de procedure?

De wettelijke termijn voor het behandelen van een klacht is 10 weken. U heeft uw klacht ingediend? Dan heeft de minister 10 weken de tijd om een beslissing te nemen. Wel kan de minister het proces met 4 weken verlengen. 

Bezwaar indienen bij de Nationale Ombudsman

Bent u het niet eens met de beslissing van de minister? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke bemiddelaar tussen de burger en de overheid.