Klachtenprocedure

Hieronder leest u wat er gebeurt wanneer u een klacht indient bij de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD.

Mag de CTIVD uw klacht behandelen?

Wanneer uw klacht bij de CTIVD binnenkomt dan wordt eerst bekeken of de klacht in behandeling kan worden genomen. In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst (Wiv 2017) is vastgelegd wanneer de CTIVD een klacht niet in behandeling kan nemen. U ontvangt binnen twee weken schriftelijk bericht of CTIVD uw klacht in behandeling kan nemen. Als CTIVD uw klacht niet in behandeling kan nemen dan zal zij u uitleggen waarom niet en u zo mogelijk verwijzen naar de instantie die u wel kan helpen.

Op welke wijze behandelt de CTIVD uw klacht?

Wanneer de CTIVD uw klacht in behandeling neemt dan brengt zij de betrokken minister daarvan op de hoogte. De CTIVD zal bij de betreffende dienst informatie over de behandeling van uw klacht opvragen. Op basis van uw klacht en de informatie die door u en de dienst wordt verstrekt, bepaalt de CTIVD op welke wijze de klacht zal worden afgedaan. De verschillende wijzen van afdoening worden hieronder besproken:

Interventie

De CTIVD kan ervoor kiezen een klacht af te doen met een interventie. Voor interventie komen klachten in aanmerking die zich lenen voor een snelle afdoening; bijvoorbeeld klachten over het uitblijven van een beslissing op een inzageverzoek. De CTIVD bespreekt bij interventie met de betreffende dienst of een snelle oplossing mogelijk is. Als de interventie tot een voor u bevredigende uitkomst heeft geleid, dan beslist de CTIVD dat de klacht daarmee is afgehandeld.

Bemiddeling

Sommige klachten lenen zich voor een bemiddelingsgesprek tussen u en de betreffende dienst. Daarbij kan worden gedacht aan klachten over bejegening. Bemiddeling vindt plaats als beide partijen daarmee akkoord gaan. Een bemiddelaar van de CTIVD leidt het gesprek. Tijdens het gesprek wordt geprobeerd de verhoudingen tussen u en de dienst te herstellen.

Onderzoek met een rapport

De CTIVD kan ervoor kiezen een klacht af te doen met een rapport. De verdere behandeling van de klacht bestaat dan uit het verrichten van nader onderzoek en het opstellen van een rapport. De wet geeft de CTIVD verregaande bevoegdheden om uw klacht te onderzoeken, zo heeft de CTIVD rechtstreeks toegang tot de systemen van de AIVD en de MIVD en kan de CTIVD (voormalig) medewerkers van de diensten en deskundigen horen. De bevindingen van het onderzoek worden verwerkt in een rapport van bevindingen. Het rapport wordt aan u en de betrokken minister voorgelegd. U en de minister krijgen de gelegenheid op het rapport te reageren. De CTIVD maakt vervolgens een rapport bestaande uit de bevindingen en het oordeel. De CTIVD stuurt dit rapport aan de betrokken minister. De CTIVD zendt het rapport ook aan u, zij het ontdaan van staatsgeheime informatie.

Staatsgeheime informatie

De wet bepaalt dat de CTIVD geen staatsgeheimen mag prijsgeven. Dat betekent dat het rapport dat aan u wordt voorgelegd geen staatsgeheime informatie bevat. Het kan dus voorkomen dat de CTIVD niet alle bevindingen aan u kan rapporteren. Het is goed hier op te merken dat niet alleen de het feit dat jegens een persoon bevoegdheden zijn ingezet staatsgeheim is, maar ook het feit dat jegens een persoon geen bevoegdheden zijn ingezet. De CTIVD zal in die gevallen dan ook alleen uitspraak kunnen doen over de gegrondheid van de klacht, maar niet over de mogelijke inzet van bevoegdheden door de AIVD of de MIVD.

Het oordeel

De CTIVD beoordeelt of uw klacht gegrond is. Als de CTIVD tot het oordeel komt dat de AIVD of de MIVD zich onrechtmatig of niet behoorlijk heeft gedragen dan kan de CTIVD bepalen dat: (i) een lopend onderzoek moet worden gestaakt, (ii) de uitoefening van een bevoegdheid moet worden beëindigd, (iii) door de diensten verwerkte gegevens moeten worden verwijderd en vernietigd. De minister moet aan deze opdracht gevolg geven. De CTIVD kan de minister ook aanbevelingen doen. De CTIVD zal aan u mededelen of zij aan de minister een opdracht heeft gegeven en/of aanbevelingen heeft gedaan.

De minister moet het oordeel van de CTIVD uitvoeren. Binnen twee weken na ontvangst van het schriftelijk oordeel van de CTIVD stelt de minister u en de CTIVD op de hoogte van de wijze waarop deze aan het oordeel van de CTIVD uitvoering zal geven en binnen welke termijn.

Publicatie

Als de CTIVD uw klacht afdoet met een rapport dan wordt dit rapport geanonimiseerd en ontdaan van staatsgeheimen gepubliceerd op de website van de CTIVD.

Meer informatie over de procedure kunt u vinden in het klachtprotocol.