Aankondiging onderzoek naar het handelen van de AIVD en de MIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar het handelen van de AIVD (en mogelijk de MIVD) in het kader van de toepassing van de bevoegdheid tot het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

Op 1 maart 2017 is de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) gewijzigd. Door de toevoeging van artikel 14, vierde lid, aan deze wet, werd een nieuwe bevoegdheid voor de minister van Justitie en Veiligheid  gecreëerd. Deze houdt kort gezegd in dat de minister gedurende een periode van vijf jaar na de wetswijziging het Nederlanderschap kan intrekken van uitreizigers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Aan de toepassing van deze maatregel kan een ambtsbericht van de AIVD (of de MIVD) ten grondslag liggen. Een ambtsbericht kan daarmee een startpunt vormen voor de uiteindelijke uitoefening van de bevoegdheid tot intrekking door de minister van Justitie en Veiligheid.

In het onderzoek zal de nadruk liggen op de rechtmatigheid van het handelen van de AIVD (en de MIVD). In dat kader zal ook worden beoordeeld of de diensten op goede gronden zijn overgegaan tot het (al dan niet) uitbrengen van ambtsberichten. Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport.