Publicatie rapport 68 over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap

De CTIVD heeft op 16 juni 2020 haar toezichtsrapport nr. 68 gepubliceerd over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. Bij het rapport is een persbericht opgesteld.

Op 1 maart 2017 is de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) gewijzigd. Door de toevoeging van artikel 14, vierde lid, aan deze wet, werd een nieuwe bevoegdheid voor de minister van Justitie en Veiligheid  gecreëerd. Deze bevoegdheid houdt in dat de minister het Nederlanderschap kan intrekken van personen die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een terroristische organisatie die een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt. Een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap kan onder andere zijn gebaseerd op een ambtsbericht van de AIVD.

De CTIVD heeft alle ambtsberichten onderzocht, die de AIVD sinds de wijziging van de wet en ten behoeve van deze wet heeft uitgebracht. Verder heeft de CTIVD ook die dossiers onderzocht waarin de AIVD besloot geen ambtsbericht uit te brengen. De CTIVD komt tot de conclusie dat de AIVD de ambtsberichten rechtmatig heeft uitgebracht. In die gevallen waarin de dienst uiteindelijk geen ambtsbericht heeft uitbracht, heeft de dienst redelijkerwijs tot die beslissing kunnen komen.

Tijdens het onderzoek werd al snel duidelijk dat de MIVD geen rol heeft gespeeld bij de uitvoering van de wet. Het rapport bevat om die reden geen constateringen ten aanzien van de MIVD.

Het rapport heeft een bijlage: de begrippenlijst. Het rapport heeft geen geheime bijlage.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toezichtsrapport nr. 68 op 16 juni 2020 naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden, inclusief een aanbiedingsbrief.

Beeld: ©Depositphotos