Benadeling en bejegening

Uw werkgever mag u niet benadelen omdat u een melding van een misstand doet.

Dat betekent dat uw werkgever u geen promotie mag onthouden en u niet mag ontslaan, omdat u een vermoeden van een misstand heeft gemeld. De CTIVD heeft niet de bevoegdheid onderzoek te doen naar de wijze waarop uw werkgever u behandelt na het doen van een melding van een misstand. Ook het Huis voor Klokkenluiders doet geen onderzoek naar de bejegening van personen die op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) of de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) een vermoeden van een misstand melden. Als u dergelijke kwesties wilt aankaarten dan kunt u zich wenden tot de rechter.