Melden van misstanden

Een ieder die betrokken is of is geweest bij de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) of de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) kan melding doen van een vermoeden van een misstand bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Voordat een vermoeden van een misstand bij de CTIVD wordt gemeld, moet deze eerst worden gemeld bij de betreffende dienst aan een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een andere in de interne regeling aangewezen persoon. Voor het melden van misstand bij de MIVD kunt u terecht op de website van het ministerie van Defensie. Als de melding niet binnen een redelijke termijn of niet naar behoren is behandeld, kunt u het vermoeden van een misstand bij de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD melden.

Onder omstandigheden kan een vermoeden van een misstand rechtstreeks bij de CTIVD worden gemeld. Dit kan als van u redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat u het vermoeden van een misstand eerst bij de betrokken dienst meldt. Van een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn indien u redelijkerwijs kunt vermoeden dat de hoogst verantwoordelijke binnen de dienst bij de misstand betrokken is geweest. U moet dit wel onderbouwen.

Uw werkgever mag u niet benadelen omdat u een melding van een misstand doet. Dat betekent dat uw werkgever u geen promotie mag onthouden en u niet mag ontslaan, omdat u een vermoeden van een misstand hebt gemeld. De CTIVD heeft niet de bevoegdheid onderzoek te doen naar de wijze waarop uw werkgever u behandelt na het doen van een melding van een misstand. Als u dergelijke kwesties wilt aankaarten dan kunt u zich wenden tot de rechter.