Melden van een misstand

Wilt u een vermoeden van een misstand bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) melden, dan moet u dit vermoeden eerst melden bij de betreffende dienst. Als de melding niet binnen een redelijke termijn of niet naar behoren is behandeld, kunt u het vermoeden bij de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD melden.

Onder omstandigheden kan een vermoeden van een misstand rechtstreeks bij de CTIVD worden gemeld. Dit kan als van u redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat u het vermoeden van een misstand eerst bij de betrokken dienst meldt. Van een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn indien u redelijkerwijs kunt vermoeden dat de hoogst verantwoordelijke binnen de dienst bij de misstand betrokken is geweest. U moet dit wel onderbouwen.

U kunt een vermoeden van een misstand schriftelijk, per post of per e-mail (klacht@ctivd.nl), bij de CTIVD melden. Een melding moet tenminste bevatten: (i) uw naam en mail- of postadres, (ii) de organisatie waar u werkzaam bent of bent geweest, (iii) uw betrokkenheid bij de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) of de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo), (iv) de organisatie waarop de melding betrekking heeft, (v) een omschrijving van de misstand die wordt gemeld, (vi) de reden van de melding aan de CTIVD. Wij verzoeken u aan te geven op welk telefoonnummer u voor ons bereikbaar bent. Voorts dient u de afdeling klachtbehandeling de gegevens te verschaffen die voor de behandeling van de melding nodig zijn en waarover u redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

U mag geen staatsgeheimen per post of e-mail aan de CTIVD sturen.

Als u vragen heeft over de wijze waarop u een vermoeden van een misstand kunt melden dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met de CTIVD op telefoonnummer 070 - 315 58 20.