Wat is een misstand?

In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) staat beschreven wat onder een misstand moet worden verstaan.

Van een misstand is sprake indien het maatschappelijk belang in het geding is en er sprake is van een of meer van de volgende kenmerken:

  • er is sprake van een overtreding van de wet
  • er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid
  • er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen
  • er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Wat een maatschappelijk belang precies inhoudt, zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Hierbij kan meespelen dat de situatie meerdere mensen aangaat, regelmatig voorkomt en/of ernstige gevolgen kan hebben. Het gaat dus om een belang dat het individuele belang overstijgt.