Procedure bij een misstand

Hieronder leest u wat er gebeurt wanneer u een vermoeden van een misstand meldt bij de CTIVD.

Mag de CTIVD uw melding van een vermoeden van een misstand behandelen?

Wilt u een vermoeden van een misstand bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) melden bij de CTIVD dan dient u deze eerst te melden bij de betreffende dienst aan een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een ander in de interne regeling aangewezen persoon. 

Onder omstandigheden kan een vermoeden van een misstand rechtstreeks bij de CTIVD worden gemeld. Dit kan indien van u redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat u het vermoeden van een misstand eerst bij de betrokken dienst meldt. Van een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn indien u redelijkerwijs kunt vermoeden dat de hoogst verantwoordelijke binnen de dienst bij de misstand betrokken is geweest. U moet dit wel onderbouwen.

Indien de CTIVD van mening is dat er sprake is van een melding van een vermoeden van een misstand, dan zal zij eerst een kort vooronderzoek verrichten. De CTIVD besluit op basis van de melding en het korte vooronderzoek of zij een onderzoek naar de melding start. U wordt schriftelijk van deze beslissing op de hoogte gesteld.

Hoe verloopt het onderzoek naar uw melding?

Wanneer de CTIVD uw melding in behandeling neemt dan brengt zij de betrokken minister van de inhoud van de melding op de hoogte. Uw identiteit kan slechts met uw toestemming aan de minister worden medegedeeld. De CTIVD zal vervolgens bij de betreffende dienst informatie over de behandeling van uw melding opvragen. De CTIVD zal daarnaast een gesprek met u als melder voeren.

De wet geeft de CTIVD verregaande bevoegdheden om uw melding te onderzoeken, zo heeft de CTIVD rechtstreeks toegang tot de systemen van de AIVD en de MIVD, kan de CTIVD (voormalig) medewerkers van de diensten en deskundigen horen. De CTIVD kan deze personen onder ede horen. De bevindingen van het onderzoek zal de CTIVD verwerken in een rapport. U krijgt als melder de mogelijkheid het rapport in te zien en hierop te reageren.

De CTIVD zal vervolgens een oordeel geven over de vraag of het aannemelijk is dat er sprake is van een misstand. Dit rapport wordt aan de betrokken minister gestuurd. De CTIVD stuurt het rapport aan u, zij het ontdaan van staatsgeheimen.

Publicatie

Het rapport wordt geanonimiseerd en ontdaan van staatsgeheime informatie gepubliceerd op de website van de CTIVD.