Aankondiging onderzoeken onderzoeksopdrachtgerichte interceptie

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd onderzoek te gaan verrichten naar de toepassing van filters en de wijze van selectie bij onderzoeksopdrachtgerichte (OOG) interceptie door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Deze twee onderzoeken vinden plaats naar aanleiding van de uitkomsten van de nulmeting 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie ether', zoals opgenomen in de op 4 december 2018 door de CTIVD gepubliceerde voortgangsrapportage. In de onderzoeken zal de CTIVD onder meer aandacht besteden aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het gerichtheidsvereiste en de verplichting tot datareductie.

De onderzoeken worden afgesloten met een openbaar toezichtsrapport (art. 113 Wiv 2017).