Publicatie rapport 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

De CTIVD heeft op 5 december 2018 aangekondigd onderzoek te verrichten naar de toepassing van filters bij onderzoeksopdrachtgerichte (OOG-)interceptie door de AIVD en MIVD. Op 3 september 2019 heeft de CTIVD haar toezichtsrapport gepubliceerd. Bij het rapport is een persbericht opgesteld.

Dit diepteonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de eerste Voortgangsrapportage, die de CTIVD in december 2018 heeft gepresenteerd. Daarin concludeert de CTIVD dat er hoge risico’s op onrechtmatig handelen door de AIVD en MIVD bestaan bij de toepassing van filters bij OOG-interceptie. Deze grotendeels nieuwe bevoegdheid stelt de diensten in staat om grote hoeveelheden communicatie in de ether te onderscheppen en van de kabel af te tappen, en vormde een belangrijk onderwerp tijdens de wetsbehandeling en het daaropvolgende raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de AIVD en MIVD filters toepassen bij de uitoefening van de bevoegdheid tot OOG-interceptie en of deze toepassing voldoet aan de wettelijke eisen. Een van de belangrijkste eisen is dat de diensten bij de inzet van OOG-interceptie ‘zo gericht mogelijk’ te werk gaan, wat inhoudt dat zij zo weinig mogelijk gegevens verzamelen die niet relevant zijn voor hun onderzoeken.

Ten behoeve van het onderzoek heeft de CTIVD de wijze van filteren bij verschillende vormen van etherinterceptie op rechtmatigheid beoordeeld. De CTIVD komt tot de conclusie dat de diensten weliswaar in de praktijk filteren, maar dat de eis dat de diensten ‘zo gericht mogelijk’ te werk gaan onvoldoende uitwerking heeft gekregen.

Het rapport heeft de volgende bijlagen: de Verdieping (bijlage A), het Toetsingskader (bijlage B) en de Begrippenlijst (bijlage C). Het rapport is bovendien voorzien van een geheime bijlage.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben op 3 september 2019 CTIVD-rapport nr. 63 naar de Tweede Kamer gezonden, inclusief een aanbiedingsbrief.

Beeld: ©Shutterstock