Publicatie rapport 65 over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD

De CTIVD heeft op 15 oktober 2019 haar toezichtsrapport nr. 65 gepubliceerd, over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de AIVD en de MIVD. Bij het rapport is een persbericht opgesteld.

De AIVD en de MIVD werken nauw samen met inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen. Dit is noodzakelijk in het belang van de nationale veiligheid. Hierbij verstrekken zij gegevens die zij hebben verworven. Zolang de AIVD en de MIVD deze gegevens niet inhoudelijk hebben onderzocht of beoordeeld, is sprake van zogenoemde ‘ongeëvalueerde gegevens’. In dat geval is de AIVD of de MIVD in onvoldoende mate bekend met de feitelijke inhoud en aard van de gegevens om de risico’s van een verstrekking voor de rechtsbescherming van burgers over wie gegevens worden verstrekt, adequaat te kunnen inschatten. Ter ondervanging van deze risico’s zijn in de Wiv 2017 bepaalde waarborgen vastgelegd.

De CTIVD heeft in de onderzoeksperiode (mei 2018 - januari 2019) onderzocht of het beleid, de werkinstructies en de praktijk van het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens door de AIVD en de MIVD in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten en waarborgen.

De CTIVD heeft vastgesteld dat de AIVD en de MIVD in de onderzoeksperiode alleen ongeëvalueerde gegevens hebben verstrekt binnen strategische langlopende operationele samenwerkingsverbanden. De diensten hebben echter in hun beleid en bij concrete verstrekkingen van ongeëvalueerde gegevens onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke waarborgen. Daarbij heeft de CTIVD een aantal onrechtmatigheden vastgesteld.

Het rapport heeft de volgende bijlagen: opzet en methodiek (bijlage I), toetsingskader (bijlage II) en begrippenlijst (bijlage III). Het rapport is niet voorzien van een geheime bijlage.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben op 15 oktober 2019 CTIVD-rapport nr. 65 naar de Tweede Kamer gezonden, inclusief een aanbiedingsbrief.

Beeld: ©Shutterstock