Toezichtsrapport 64 over de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot selectie door de AIVD en de MIVD (2019)

De CTIVD heeft op 5 december 2018 aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar de wijze van selectie bij onderzoeksopdrachtgerichte (OOG) interceptie door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Dit onderzoek vindt, tezamen met het onderzoek naar de toepassing van filters bij OOG-interceptie, plaats naar aanleiding van de uitkomsten van de nulmeting 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie ether', zoals opgenomen in de op 4 december 2018 door de CTIVD gepubliceerde voortgangsrapportage. In de onderzoeken zal de CTIVD onder meer aandacht besteden aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het gerichtheidsvereiste en de verplichting tot datareductie.

Onderzoek

Wijze van selectie