Publicatie rapport 64 over de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot selectie door de AIVD en de MIVD

De CTIVD heeft op 5 december 2018 aangekondigd onderzoek te verrichten naar de toepassing van selectie bij onderzoeksopdrachtgerichte (OOG-) interceptie door de AIVD en de MIVD. Op 15 oktober 2019 heeft de CTIVD haar toezichtsrapport nr. 64 gepubliceerd. Bij het rapport is een persbericht opgesteld.

Dit diepteonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de eerste voortgangsrapportage over de implementatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017), die de CTIVD in december 2018 heeft uitgebracht. Daarin concludeerde de CTIVD dat een hoog risico op onrechtmatigheden bestond met betrekking tot het ‘zo gericht mogelijk’ toepassen van bevoegdheden in het kader van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie en datareductie die in dat verband moet plaatsvinden. Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie stelt de diensten in staat om grote hoeveelheden communicatie in de ether te onderscheppen en van de kabel af te tappen. Dit was onderwerp van maatschappelijk debat tijdens de wetsbehandeling en het daaropvolgende raadgevend referendum over de Wiv 2017.

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de AIVD en de MIVD de bijzondere bevoegdheid tot selectie rechtmatig hebben toegepast in de periode van 1 mei 2018 tot 31 december 2018. Ten behoeve van het onderzoek heeft de CTIVD de volledige inzet van de selectiebevoegdheid onderzocht bij drie onderzoeken van de AIVD en 2 onderzoeken van de MIVD. De CTIVD komt tot de conclusie dat het hoge risico op onrechtmatigheden zich ten dele heeft gemanifesteerd.

Het rapport heeft de volgende bijlagen: het Toetsingskader (bijlage I), de Onderzoeksmethodiek (bijlage II),  ontwikkeling Beleid (bijlage III) en de Begrippenlijst (bijlage IV). Het rapport is bovendien voorzien van een geheime bijlage.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Defensie hebben CTIVD-rapport nr. 64 aan het parlement aangeboden, inclusief een aanbiedingsbrief.

Beeld: ©Shutterstock