Voortgang onderzoek gegevensverstrekking Cornelius Haga Lyceum

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft op 3 juli 2019 een kortdurend rechtmatigheidsonderzoek naar de gegevensverstrekking door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan Nederlandse overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum (CHL) en/of aan de school verbonden personen aangekondigd. Bij de aankondiging schreef de CTIVD dat het rapport naar verwachting in september van dit jaar vastgesteld en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gezonden zal worden. Het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen, waardoor de verwachte publicatietermijn niet haalbaar is. 

De vertraging hangt niet zozeer samen met de complexiteit van het onderzoek, als wel met het gegeven dat er vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid meer onderzoekshandelingen, waaronder gesprekken en de beantwoording van de door de CTIVD gestelde schriftelijke vragen, nodig waren dan was voorzien en het door de vakantieperiode niet altijd mogelijk was personen in het onderzoek te horen op de termijn die de CTIVD voor ogen had.

De CTIVD streeft er uitdrukkelijk naar het rapport in november van dit jaar vast te stellen en naar de minister van BZK te sturen. Het is dan aan de minister om met inachtneming van de wettelijke termijn van maximaal zes weken het rapport aan de beide Kamers der Staten-Generaal aan te bieden.