Toezichtsrapport 43 naar aanleiding van de crash van vlucht MH17 (2015)

Op verzoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de CTIVD) een onderzoek ingesteld naar de rol van de AIVD en de MIVD bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (de OVV) heeft de ministers gevraagd dit verzoek aan de CTIVD te doen.

Het rapport van de CTIVD beantwoordt de volgende onderzoeksvragen:

• Hebben de AIVD en de MIVD een wettelijke taak voor de veiligheid van vliegroutes in een buitenlands luchtruim?

• Hoe ziet de formele overlegstructuur tussen de AIVD en de MIVD en de partijen in de burgerluchtvaart over veiligheidskwesties er uit en welke informatie-uitwisseling vindt hier plaats?

• Wat wisten de AIVD en de MIVD voor de crash over de veiligheid van civiele vliegtuigen boven Oost-Oekraïne en hebben zij deze informatie met externe partijen gedeeld?

De CTIVD heeft haar rapport op 10 april 2015 aan de OVV ter beschikking gesteld. Overeenkomstig de afspraak met de beide ministers heeft de OVV het rapport van de CTIVD tegelijkertijd met zijn eigen rapport vandaag openbaar gemaakt. Het rapport van de CTIVD is in zijn geheel als bijlage bij het rapport van de OVV over de crash van vlucht MH17 gevoegd.

Onderzoek MH17

Onderzoek MH17