CTIVD nr. 59, Voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017 (2018)

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is op 1 mei 2018 in werking getreden. Dat betekent dat de AIVD en de MIVD vanaf die datum moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt.

De CTIVD heeft vanaf 1 mei 2018 onderzoek verricht naar invoering van de wet, met nadruk op onderwerpen die in het politiek en maatschappelijk debat veel aandacht hebben gekregen. Het onderzoek bestond o.m. uit het verrichten van nulmetingen, waarbij is getoetst welke vertaalslag de wet heeft gekregen in het interne beleid, de werkprocessen en de inrichting van de technische systemen bij de diensten tot 1 november 2018. Het doel hiervan is het vaststellen van risico's op onrechtmatig handelen door de diensten. 

De CTIVD stelt in deze eerste voortgangsrapportage vast dat de AIVD en de MIVD nog fundamentele stappen moeten zetten bij de invoering van de nieuwe wet. De CTIVD constateert risico’s voor onrechtmatig handelen door de beide diensten. Essentiële waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger missen nog, geheel of gedeeltelijk, hun invulling in intern beleid, werkprocessen en de inrichting van technische systemen. Instrumenten voor de verplichte interne controle ontbreken en mede daardoor is effectief extern toezicht door de CTIVD nog onvoldoende mogelijk. De diensten moeten op korte termijn binnen hun organisaties concrete stappen zetten om in de praktijk te waarborgen dat aan de eisen uit de wet wordt voldaan.

De eerste voortgangsrapportage is gepubliceerd op 4 december 2018 en beslaat de periode van 1 mei 2018 tot 1 november 2018.