Publicatie voortgangsrapportage over de werking van de Wiv 2017

De CTIVD stelt in haar voortgangsrapportage vast dat de AIVD en de MIVD nog fundamentele stappen moeten zetten bij de invoering van de nieuwe wet (Wiv 2017). De CTIVD constateert risico’s voor onrechtmatig handelen door de beide diensten. Essentiële waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger missen nog, geheel of gedeeltelijk, hun invulling in intern beleid, werkprocessen en de inrichting van technische systemen. Instrumenten voor de verplichte interne controle ontbreken en mede daardoor is effectief extern toezicht door de CTIVD nog onvoldoende mogelijk. De diensten moeten op korte termijn binnen hun organisaties concrete stappen zetten om in de praktijk te waarborgen dat aan de eisen uit de wet wordt voldaan. In de bijlage bij de voortgangsrapportage licht de CTIVD de geconstateerde risico’s uitgebreider toe. Ook heeft de CTIVD een persbericht opgesteld.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben een beleidsreactie gegeven op de voortgangsrapportage van de CTIVD.

Beeld: ©Shutterstock