CTIVD nr. 62, Voortgangsrapportage II over de invoering van de Wiv 2017 (2019)

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is op 1 mei 2018 in werking getreden. Dat betekent dat de AIVD en de MIVD vanaf die datum moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt. 

In december 2018 publiceerde de CTIVD haar eerste voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017. Het algemeen beeld dat daaruit naar voren kwam, was dat de AIVD en de MIVD nog fundamentele stappen moesten zetten bij de invoering van essentiële onderdelen van de nieuwe wet. Er was sprake van een achterstand en op onderdelen hoge risico’s voor onrechtmatig handelen bij beide diensten. De AIVD en de MIVD dienden op korte termijn binnen hun organisaties concrete stappen te zetten om in de praktijk te waarborgen dat aan de eisen uit de Wiv 2017 wordt voldaan. De CTIVD heeft de voortgang op de voet gevolgd en rapporteert hierover in deze tweede voortgangsrapportage.

De CTIVD stelt daarin vast dat de AIVD en de MIVD de achterstand bij de invoering van de Wiv 2017 voor een deel hebben ingelopen. De AIVD en de MIVD hebben hard gewerkt aan de invoering van wettelijke waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger en zijn doordrongen van de noodzaak van interne controle op de naleving van de wet. De meeste hoge risico’s voor onrechtmatig handelen uit de eerste voortgangsrapportage van de CTIVD (december 2018) zijn door de beide diensten teruggebracht naar gemiddelde of beperkte risico’s. De AIVD en de MIVD zijn er nog niet, zij hebben ook de komende tijd nog veel werk te verzetten.

De tweede voortgangsrapportage is gepubliceerd op 11 juni 2019 en beslaat de periode van 1 november 2018 tot 1 mei 2019.