Rechtseenheidoverleg

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) toetst vooraf of de inzet van een aantal bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD (de diensten) rechtmatig is. De CTIVD toetst of de AIVD en MIVD zich houden aan de wet. Deze toets vindt achteraf plaats en kan meer de diepte ingaan doordat de CTIVD zelfstandig toegang heeft tot de systemen en medewerkers van de AIVD en de MIVD. De TIB en de CTIVD voeren geregeld overleg om te komen tot een gelijke uitleg van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Zij noemen dit rechtseenheidoverleg. 

Hoewel niet in de wet vastgelegd, hebben beide instanties de taak om waar nodig afstemming te zoeken en de rechtseenheid te bewaken. Het gaat dan in het bijzonder om de afstemming van de interpretatie van wettelijke bepalingen over bijzondere bevoegdheden in de Wiv 2017. Op deze manier wordt voorkomen dat  dezelfde wetsbepaling op een verschillende manier wordt uitgelegd. Wanneer de beide toezichthouders een gezamenlijk standpunt innemen, maken zij dat aan het parlement bekend door middel van een ‘rechtseenheidbrief’, die vervolgens op de website van de CTIVD en de website van de TIB beschikbaar wordt gesteld. De rechtseenheidbrieven van de TIB en de CTIVD zijn voor de diensten kaderscheppend met betrekking tot de uitvoering van de wet.