Toezichtsactiviteiten Werking Wiv 2017

Op 1 mei 2018, de dag dat de Wiv 2017 in werking is getreden, is de afdeling Toezicht van de CTIVD gestart met toezichtsactiviteiten naar de ‘Werking Wiv 2017’. De afdeling Toezicht richt zich hiermee op de wijze waarop de Wiv 2017 door de AIVD en de MIVD geïmplementeerd en uitgevoerd wordt. Dit traject duurt twee jaar en de CTIVD informeert het parlement en de betrokken ministers halfjaarlijks over de resultaten, in november 2018, mei 2019, november 2019 en mei 2020.

Mede op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer en de betrokken ministers richten de toezichtsactiviteiten van de CTIVD zich op de vragen die tijdens de parlementaire behandeling van de wet naar voren zijn gebracht.  Ook richt de afdeling Toezicht zich op onderwerpen die zij vanuit haar wettelijke taak relevant acht en prioriteit geeft.  

De afdeling Toezicht heeft zich in het eerste half jaar op de volgende zes onderwerpen gericht:

  1. De naleving van de zorgplicht voor een rechtmatige gegevensverwerking;
  2. De wijze waarop verantwoorde databeperking plaatsvindt bij de inzet van bijzondere bevoegdheden; 
  3. De inzet van de bevoegdheid van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie;
  4. De inzet van de bevoegdheid van geautomatiseerde data-analyse in het kader van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie;
  5. De wijze waarop de AIVD en MIVD het proces van interne klachtbehandelingen en melden van misstanden is ingericht; en
  6. De samenwerking met buitenlandse diensten, in het bijzonder de kwaliteit van wegingsnotities.

De afdeling Toezicht heeft zowel onderzoek verricht als verschillende nulmetingen uitgevoerd. In een onderzoek toetst de CTIVD de rechtmatigheid van een bepaalde activiteit van de AIVD of de MIVD. In een nulmeting toetst de CTIVD marginaal of de wettelijke en toegezegde beleidsmatige waarborgen bij de AIVD en MIVD voldoende invulling hebben gekregen. De uitkomst van een nulmeting is een risico-inschatting. Dit geeft de AIVD en de MIVD handvatten voor het aanpassen van intern beleid en de inrichting van hun processen en systemen. Op basis van de geconstateerde risico’s bepaalt de afdeling Toezicht (mede) welke onderzoeken zij zal uitvoeren.