Toezicht

De afdeling toezicht van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetst of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich houden aan de wet. Het gaat hierbij vooral om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).

De afdeling toezicht bepaalt zelf waar zij onderzoek naar doet. Het kan voorkomen dat het parlement, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de minister van Defensie vraagt een onderzoek uit te voeren. De afdeling toezicht bepaalt dan of en hoe zij op dit verzoek ingaat. De afdeling rapporteert in openbare rapporten over haar bevindingen en conclusies. Deze rapporten worden gepubliceerd op de website van de CTIVD.

Vaak kunnen concrete zaken niet tot in detail in het openbare rapport worden uitgelegd. Veel van de achterliggende informatie is namelijk geheim, bijvoorbeeld omdat deze informatie zicht geeft op het actueel kennisniveau van de AIVD en de MIVD of op bronnen van de diensten. De uitleg die niet openbaar kan worden gemaakt, verwerkt de afdeling toezicht in een geheime bijlage. Deze bijlage stuurt de afdeling naar de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) van de Tweede Kamer.