Toezichtsrapporten 51 en 54 "onderzoek naar notificatie en inzage" (2017)

De onderwerpen worden binnen één overkoepelend onderzoek behandeld met als centrale thema transparantie van persoonsgegevens. Het verbindende element is dat beide onderwerpen volgens de wet beogen aan individuele burgers, waar dat mogelijk is, meer inzicht in de overwegend geheime werkzaamheden van de AIVD en de MIVD te bieden om hen zodoende (beter) in staat te stellen de aan hen toekomende grondrechten te effectueren. De CTIVD zal haar onderzoek richten op de verwerking van persoonsgegevens. Voor het onderwerp inzage betekent dit dat alleen verzoeken tot kennisneming van persoonsgegevens binnen het onderzoek vallen.  

Het onderzoek omvat twee fasen. In elke fase staat één onderwerp centraal. Elke fase omvat een onderzoeksperiode van zes maanden en wordt, conform artikel 79 van de Wiv 2002, afgesloten met een openbaar toezichtsrapport. In het toezichtsrapport dat betrekking heeft op de tweede fase zal de CTIVD mede aandacht besteden aan het verbindende karakter van de onderwerpen.  

De eerste fase ziet op de uitvoering van de notificatieplicht uit artikel 34 van de Wiv 2002. De notificatieplicht houdt in dat de AIVD en de MIVD vijf jaar na de beëindiging van het toepassen van een bijzondere bevoegdheid moeten onderzoeken of de persoon tegen wie deze bevoegdheid is ingezet hiervan op de hoogte kan worden gebracht. De notificatieplicht geldt voor bepaalde, limitatief in de wet opgesomde bijzondere bevoegdheden. Dit onderzoek wordt bij zowel de AIVD als de MIVD verricht. Voor de AIVD betreft dit onderzoek een vervolg op eerder verrichte onderzoeken die hebben geresulteerd in toezichtsrapporten nr. 34 (2013) en nr. 24 (2010). Over dit onderwerp bij de MIVD heeft de CTIVD nog niet eerder in een openbaar toezichtsrapport gerapporteerd.  

De tweede fase gaat over de behandeling van verzoeken tot kennisneming van persoonsgegevens (inzage), in de zin van artikelen 47 en 50 van de Wiv 2002. Ook dit onderzoek wordt bij zowel de AIVD als de MIVD verricht. Dit onderwerp is nog niet eerder in een openbaar toezichtsrapport aan de orde geweest.

Onderzoek notificatie en inzage

Onderzoek notificatie en inzage