Taken en bevoegdheden van de CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bestaat sinds 2002. De Commissie toetst of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich houden aan de wet. Het gaat hierbij vooral om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). 

De taken van de CTIVD

De Commissie is een onafhankelijk toezichtsorgaan. Ze beschikt over verregaande bevoegdheden bij de uitvoering van haar wettelijke taak. Zo heeft zij directe toegang tot alle relevante informatie en systemen van de AIVD en de MIVD. De medewerkers van deze diensten zijn verplicht de vragen van de CTIVD te beantwoorden. Ook kan de Commissie hen onder ede horen. Ook mag de Commissie bepaalde plaatsen betreden. Daarnaast kan zij werkzaamheden opdragen aan deskundigen als dit noodzakelijk is om het werk goed uit te voeren.

De taken van de Commissie zijn:

  • onderzoek doen en verslag uitbrengen in openbare toezichtsrapporten;
  • jaarlijks een jaarverslag publiceren;
  • betrokken ministers adviseren over de afhandeling van klachten over de AIVD en de MIVD;
  • en betrokken ministers gevraagd en ongevraagd adviseren over haar conclusies.

Wat de CTIVD niet doet

Wat niet bij de taken van de Commissie hoort is het toetsen van het handelen van de AIVD en de MIVD op doelmatigheid. Bij doelmatigheid gaat het erom of de doelen die beleidsmatig zijn vastgesteld op effectieve wijze worden bereikt. Hieronder valt bijvoorbeeld de vraag: "Doet de AIVD adequaat onderzoek naar dreigingen tegen de nationale veiligheid?"